Deze website maakt gebruik van cookies. Hoe we jouw data verzamelen en gebruiken lees je in onze Priva­cy­ver­kla­ring.

Over ons | Toneelschuur Producties

Over ons

Toneel­schuur Producties is het eerste produc­tie­huis van Nederland. De jonge, talentvolle makers die aan Toneel­schuur Producties verbonden zijn bevragen de verhalen en denk­struc­turen die onze wereld hebben gevormd. Persoonlijk, spraak­ma­kend en altijd van hoge kwaliteit.

Kasimir Karoline 14 Sanne Peper
Bellegueule 11 Sanne Peper 1

Regisseurs als Eline Arbo (artistiek directeur Inter­na­ti­o­naal Theater Amsterdam), Gerardjan Rijnders (vrij­ge­ves­tigd auteur, regisseur en acteur), Paul Knieriem (artistiek leider De Toneel­ma­kerij), Thibaud Delpeut (voormalig artistiek leider Theater Utrecht) en Casper Vandeputte (regisseur Nationale Toneel) begonnen hun carrière bij Toneel­schuur Producties. 

Op dit moment zijn de volgende makers aan het produc­tie­huis verbonden: Loek de Bakker, Nina Spijkers, Nita Kersten, Abdel Daoudi, Jessie L’Herminez en Steef de Jong. 

 • Onze voorstellingen

  Bekijk onze actuele producties

 • Onze visie

  Als enige produc­tie­huis werkt Toneel­schuur Producties (STP) exclusief met repertoire. Repertoire is in onze opvatting veel breder dan de klassieke westerse toneelcanon.

 • Inclusiviteit

  In samen­wer­king met New Pack Inclusion Creators en een groeiende groep partners werken we de komende jaren samen om onze voor­stel­lingen beter toegan­ke­lijk te maken. Onderdeel hiervan is het aanbieden van voor­stel­lingen voor doof en slecht­ho­rend en blind en slechtziend publiek.

 • Partners

  Toneel­schuur Producties wordt ondersteund door: Rijks­over­heid, Gemeente Haarlem, Fonds Podi­um­kun­sten, Van Bijle­velt­stich­ting, VSB Fonds, Fonds 21, Stichting Melanie, Stichting Dioraphte, Joop & Jaap Stichting, BNG Cultuur­fonds, Norma Fonds, onze Vrienden en Talenbegunstigers.

Fair Practice & beloningsbeleid

Toneel­schuur Producties houdt zich zowel voor als achter de schermen strikt aan de CAO Toneel en Dans en maakt deel uit van de NAPK, waar dialogen over de Fair Practice Code gevoerd worden. Het belo­nings­be­leid is daar een onderdeel van: wij garanderen een juiste vergoeding voor alle kunst­pro­fes­si­o­nals, variërend van regisseurs tot acteurs, scenografen, musici en dramaturgen, aldus in over­een­stem­ming met de aanbe­ve­lingen uit de CAO.

Bij Toneel­schuur Producties streven we naar hoog­waar­dige onder­steu­ning, wat inhoudt dat we het financiële aspect van het makerschap zeer serieus nemen. Dit betekent bijvoor­beeld dat we onze regisseurs niet alleen betalen voor hun aanwe­zig­heid en werk­zaam­heden op locatie, maar ook voor hun inzet tijdens de ontwik­ke­lings­fase van projecten en de daarmee gepaard gaande over­leg­mo­menten. Onze project­bud­getten worden zorgvuldig opgesteld op basis van de (redelijke) verlangens van de makers, die weer zijn afgestemd op hun artistieke visies. We hanteren een strikte naleving van de CAO, zodat iedereen, inclusief freelancers via de specifieke omre­ken­me­thode uit de CAO, eerlijk wordt gecompenseerd.

Het salaris en de regeling van de overige arbeids­voor­waarden van het bestuur worden vastgesteld door de RVT, met inacht­ne­ming van de vigerende wet- en regelgeving (WNT: wet normering bezoldiging topfunc­ti­o­na­rissen publieke en semi­pu­blieke sector). De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding of vacatiegelden.

Educatie

Educatie

We ontmoeten jouw leerlingen graag live in onze zalen. Veel van onze voor­stel­lingen zijn toegan­ke­lijk voor jongeren. Desgewenst organiseren we lespak­ketten en inleidingen of workshops op school of in het theater.

Team

 • Marelie van Rongen

  Algemeen directeur

 • Fabian Pikula

  Hoofd produc­tie­huis

 • Jessie Verbrugh

  Produc­tie­leider

 • Petra Swagers

  Productie

 • Willy Veen

  Productie

 • Lisa Giezen

  Educatie

 • Sjoerd Appelman

  Hoofd marketing & communicatie

 • Eva Lute

  Marketing & communicatie

 • Jacco van Tongeren

  Chef studio’s

Leden Raad van Toezicht

Stichting Toneel­schuur Producties

 • Jacqueline Bongartz — Voorzitter
 • Bart van den Berg — Penningmeester
 • Jacqueline Dubois — Lid
 • Noelle Fischer — Lid
 • Brian Elstak — Lid

Sponsoren en subsidiënten