Deze website maakt gebruik van cookies. Hoe we jouw data verzamelen en gebruiken lees je in onze Priva­cy­ver­kla­ring.

OPEN CALL | Toneelschuur Producties
OPEN CALL

25 juni 2024

OPEN CALL

NL

Open Call: Grafisch Vormgever voor Toneel­schuur Producties (betaald)

Toneel­schuur Producties roept ontwerpers op die de vormgeving van het produc­tie­huis en de voor­stel­lingen wil verzorgen. Het gaat hier om campag­ne­beelden, online uitingen, drukwerk e.d., rekening houdend met een al bestaand logo en typografie. 

Wie zijn wij? Toneel­schuur Producties begeleidt al ruim 50 jaar jong regietalent om dé regisseurs en artistiek leiders van de toekomst te worden. Als enige produc­tie­huis werkt Toneel­schuur Producties exclusief met repertoire. Repertoire is in deze opvatting veel breder dan de klassieke westerse toneelcanon. Het omvat oude en recente boeken, verhalen en films die in onze tijd een (nieuwe) urgentie vinden. Elk seizoen levert die gemiddeld zo’n 5 voor­stel­lingen op die landelijk op tournee gaan. 

Wie zoeken wij? We nodigen zowel studerende/​net afge­stu­deerden als meer gevestigde ontwerpers uit om zich aan te melden. Ervaring binnen de culturele sector is geen vereiste. Het is belangrijk dat je een vorm weet te vinden waarbij een uniforme uitstraling van het produc­tie­huis gehanteerd kan worden met behoud van de unieke karak­te­ris­tieken van de individuele makers die aan het huis verbonden zijn. 

Hoe aanmelden? Stuur een e‑mail naar producties@​schuur.​nl met daarin: 

- Een link naar je portfolio (website en/​of drive) 

- Een korte beschrij­ving van wie je bent/​over je werk 

Procedure: De samen­wer­king is voor inzet seizoen 2526 met de intentie om dit voort te zetten in de daar­op­vol­gende seizoenen. Aan het eind van elk kalen­der­jaar produceren we het materiaal voor het seizoen erna. In september 24 maken we een keuze uit de aanmeldingen. 

We kijken uit naar je inzending!

ENG

Open Call: Graphic Designer for Toneel­schuur Producties (paid)

Toneel­schuur Producties is looking for designers to provide design for the production house and its perfor­mances. This includes campaign images, online expressions, printed materials, etc., taking into account an already existing logo and typography. 

Who are we? For over 50 years, Toneel­schuur Producties has been coaching young directing talent to become the directors and artistic directors of the future. Toneel­schuur Producties works exclusively with repertoire. In this view, repertoire is much broader than the classic Western theatrical canon. It includes old and recent books, stories and films that find a (new) urgency in our time. Each season produces on average about 5 perfor­mances that tour nationwide. 

Who are we looking for? We invite both student/​near graduates and more established creators to apply. Experience within the cultural sector is not a requirement. It is important that you know how to find a form in which a uniform appearance of the production house can be handled while maintaining the unique charac­te­ris­tics of the individual creators associated with the house. 

How to apply? Send an email to producties@​schuur.​nl including: 

- A link to your portfolio (website and/​or drive) 

- A brief description of who you are/​about your work 

Procedure: The design is meant for season 2526 with the intention to continue this in subsequent seasons. At the end of each calendar year we produce the material for the following season. We will make a selection from the submissions in September 24

We look forward to your submission!