Deze website maakt gebruik van cookies. Hoe we jouw data verzamelen en gebruiken lees je in onze Priva­cy­ver­kla­ring.

Nieuwe makersploeg 2025-2028 | Toneelschuur Producties
Nieuwe makersploeg 2025-2028

29 februari 2024

Nieuwe makersploeg 2025-2028

In de periode 2025 – 2028 gaan we door met de ontwik­ke­ling van talentvolle regisseurs, met als uitgangs­punt het vormgeven van nieuwe inter­pre­ta­ties aan bestaande verhalen. Er is gekozen voor vijf makers die repertoire heel verschil­lend definiëren. Ze zullen meerdere voor­stel­lingen regisseren; van bekende filmscripts en klassiek toneel­re­per­toire tot vergeten romans en moderne boekbewerkingen.

Deze makers zijn Abdel Daoudi, Jessie L’Herminez, Agnese Kumpina, Angelo Ormskerk en Koen Verheijden. Makers Loek de Bakker, Marloes IJpelaar en Nita Kersten ronden in 2025 – 2026 hun traject bij Toneel­schuur Producties af en regisseren ieder nog één voorstelling.

  • Schuur Makers portrait Abdel Daoudi Gergely Ofner web 5 1
  • Schuur Makers portrait Jessie L Herminez Gergely Ofner web 7 1
  • Schuur Makers portrait Agnese Kumpina Gergely Ofner web 4 1
  • Schuur Makers portrait Angelo Ormskerk Gergely Ofner web 1 1
  • Schuur Makers portrait Koen Verheijden Gergely Ofner web 8 1

De vijf jonge regisseurs die we in 2025 – 2028 presenteren, willen met hun werk de steeds sneller veran­de­rende wereld waarin we leven bevragen door zich te verhouden tot verhalen en beelden die onze samenleving hebben gevormd. Hierbij gaan ze niet alleen op zoek naar een nieuw narratief, maar intro­du­ceren ze ook minder bekend bron­ma­te­riaal. In hun plannen wisselen iconische personages van gender of nati­o­na­li­teit, maken we kennis met Oost Europese teksten en gaan we van radicale boek­be­wer­kingen naar integrale toneel­stukken en een Othello vanuit Afro-Surinaams perspectief. 

Fabian Pikula, hoofd produc­tie­huis: Met deze makersploeg hebben we een geta­len­teerd en gevarieerd team in huis gehaald die elkaar perfect aanvullen qua ervaring, stijl, genre en manier van werken. Ieder met een unieke signatuur. Het is inspirerend om te horen waar de accenten komen te liggen in de verhalen die ze willen delen. Ik kijk uit naar de mooie producties die dit onge­twij­feld op zullen leveren “.

Schuur Makers group Gergely Ofner web 23 3

Abdel Daoudi (1985)

Abdel Daoudi studeerde in 2012 af aan de regie-thea­ter­do­cent opleiding van de Toneel­aca­demie Maastricht. De afgelopen kunsten­pe­riode maakte hij bij Toneel­schuur Producties Antigone (zonder publiek i.v.m. COVID) en het met succes overladen Geschie­denis van geweld, een eigen­zin­nige regie- inter­pre­tatie naar het gelijk­na­mige boek van Édouard Louis. Abdel wil komend kunstenplan onderzoeken hoe hij steeds persoon­lijker kan worden in zijn benadering van bestaand repertoire en hoe zijn aanpak resoneert bij een groter publiek. 

Jessie L’Herminez (1990)

Jessie L’Herminez studeerde in 2019 af aan de regie­op­lei­ding in Amsterdam. Zij regisseerde eerder al de jonge­ren­pro­ductie Starring#23, Japanse Sprookjes en de thea­ter­tek­sten De Stoelen (Eugène Ionesco) en Dieven (Lea Doher). Jessie heeft een fysieke speelstijl ontwikkeld die met recht uniek te noemen is in het hedendaagse Nederlandse theater. Het levert eigenzinnig tekst­the­ater op met grote invloeden van mime en commedia dell’arte. In haar ontwik­kel­spoor zal Jessie zich onder andere gaan richten op het maken van locatietheater.

Agnese Kumpina (1995)

Agnese, oorspron­ke­lijk uit Letland, studeerde in 2023 af aan de regie­op­lei­ding van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zij zal haar makerschap de komende jaren zowel in Letland als Nederland blijven ontwikkelen. Agnese zoekt naar een balans tussen trouw blijven aan haar culturele identiteit en het commu­ni­ceren met een inter­na­ti­o­naal publiek. Ze wil het publiek ontvan­ke­lijk maken voor poëtisch en episch theater en zal haar ontwik­kel­spoor benutten om systeem­opstel­lingen te integreren in haar werkwijze. 

Angelo Ormskerk (1992)

Afstuderend in 2024 aan de regie­op­lei­ding in Amsterdam, viel Angelo op met zijn afstu­deer­voor­stel­ling YORKAFOWRU, waarin hij de tekst De Dood­bood­schaps­vogel van de Surinaams-Nederlandse Edgar Cairo ensceneerde. Zijn inter­dis­ci­pli­naire werk belicht exis­ten­tiële thema’s en toont potentie voor de grote zaal. Angelo heeft een voorliefde voor groot muziek­the­ater en wil zich verdiepen in Afro-Surinaamse refe­ren­tie­ka­ders zonder culturele toe-eigening. Toneel­schuur Producties zal hem met ITA steunen in het geza­men­lijke ontwik­ke­lingstra­ject ITA2.

Koen Verheijden (1994)

Koen is afge­stu­deerd als regisseur aan de Toneel­aca­demie Maastricht in 2020. Hij heeft zich sindsdien ingezet voor meer repre­sen­tatie van queer personages en voor verhalen uit Nederlands-Indië. Na eerder de jonge­ren­pro­ductie Starring#24 te hebben gere­gis­seerd, begint hij in het najaar van 2024 aan zijn eerste Toneel­schuur Producties-tour­nee­voor­stel­ling: Jongensuren, naar het oeuvre van schrijver Andreas Burnier. Koen bewerkt zelf zijn bron­ma­te­riaal tot nieuwe teksten en wil zich ontwikkelen in het bewerken van romans en films.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf je voor onze nieuwsbrief